اسفند ۲۱، ۱۴۰۲

هیپوتونی شیرخواران: سطح آسیب

هیپوتونی شیرخواران:سطح آسیب  هیپوتونی مغزی هیپوتونی مادرزادی خوش خیم (  Benign congenital hypotonia): این اختلال بطورعطف به ماسبق به نوزادانی اطلاق می شودکه دربدوتولدیااندکی پس ازآن […]
اسفند ۲۰، ۱۴۰۲

هیپوتونی شیرخواران:درمان ها

هیپوتونی شیرخواران   روش های درمانی درهیپوتونی درمان شامل کارگروهی به منظورمعالجه علائم ونیزمشکل زمینه ای بیماراست. گروه درمان معمولا شامل گروه های تخصصی زیراست : متخصص […]
اسفند ۲۰، ۱۴۰۲

هیپوتونی شیرخواران:برخوردتشخیصی  

هیپوتونی شیرخواران:برخوردتشخیصی   تعیین محل پاتولوژی(درمغز،نخاع،یا واحد حرکتی  ) بسیارمهم است.گاهی بیش ازیک محل ،دخالت دارد.دربرخی اختلالات لیزوزومی ومیتوکندریال ،مغزوعصب های محیطی گرفتارند.درکمبوداسیدمالتاز ودیستروفی میوتونیک مادرزادی […]
اسفند ۲۰، ۱۴۰۲

هیپوتونی شیرخواران: آزمایشگاه

هیپوتونی شیرخواران: تشخیص های آزمایشگاهی بررسی های آزمایشگاهی شامل بررسی خون ،ارزیابی نروفیزیولوژیک ومطالعه بیوپسی عضله است.بطورمعمول آنزیم عضلانی ، بخصوص کراتین کیناز،همیشه دردیستروفی عضلانی دوشن […]
اسفند ۲۰، ۱۴۰۲

هیپوتونی شیرخواران: علت ها

هیپوتونی شیرخواران: افتراق بین علت ها تغییرات نسبی درتون  ، قدرت عضله وفعالیت برخلاف جاذبه می تواندبه افتراق اختلالات نروماسکولارکمک کند(جدول  ) . بطورکلی دراختلالات سیستم […]
اسفند ۲۰، ۱۴۰۲

هیپوتونی شیرخواران:شرح حال ومعاینه

هیپوتونی شیرخواران:شرح حال ومعاینه تن به مقاومت عضله دربرابرکشش گویند.دونوع تون وجوددارد: فازیک:انقباض سریع درواکنش به کشش باشدت بالاراگویند.این تن با”تست پاسخ تاندون” ارزیابی می شود.تحریک […]
فونت-+=
Instagram
Telegram
WhatsApp
Copy link