بهمن ۷، ۱۴۰۲

یرقان و افزایش بیلی روبین نوزادی

 یرقان وهیپربیلی روبینمی درنوزاد هیپربیلی روبینمی، ازمشکلات شایع ودراکثرمواردخوش خیم  نوزادی است. تقریبا 60% نوزادان ترم و80%  پره ترم ها  درهفته اول زندگی دچاریرقان می‌شوند. رنگ […]
بهمن ۷، ۱۴۰۲

درمان هیپربیلی روبینمی

درمان هیپربیلی روبینمی هدف ازدرمان صرف نظرازعلت، جلوگیری از نروتوکسیسیتی  ناشی ازبیلی روبین غیرمستقیم ودرعین حال اجتناب ازهرگونه آسیب ناخواسته برای نوزاداست.  روش های  درمانی اولیه […]
بهمن ۷، ۱۴۰۲

کرنیکتروس

کرنیکتروس کرنیکتروس یاانسفالوپاتی بیلی روبین، یک سندروم  نورولوژیک  ناشی ازرسوب بیلی روبین غیرمستقیم در گانگلیون های  بازال وهسته‌های ساقه مغزاست. پاتوژنزآن، مولتی فاکتوریال بوده وشامل تداخل […]
بهمن ۷، ۱۴۰۲

یرقان ناشی از شیرمادر

یرقان نوزادی ناشی از شیرمادر تقریبادر2% نوزادان ترم که ازسینه مادرتغذیه می‌کنندپس ازروز7 تولد، افزایش چشمگیربیلی روبین غیرمستقیم دیده می‌شود (یرقان شیرمادر[breast-milk jaundice]) .این نوع یرقان […]
بهمن ۷، ۱۴۰۲

فتوتراپی

فتوتراپی یرقان بالینی وهیپربیلی روبینمی غیرمستقیم، درتماس باشدت بالای نوردرطیف بینائی کاهش می‌یابند.حداکثرجذب نورتوسط  بیلی روبین درطیف آبی (  420–470 nm) می باشد. نورهای وسیع الطیف […]
دی ۱۴، ۱۴۰۲

نوزاد پرخطر

نوزادپرخطر نوزادان پرخطربایددرحدامکان خیلی سریع شناسائی شوندتااز موربیدیتی  و مورتالیتی  نوزادی کاسته شود. نوزادترم پرخطربایدتحت نظارت دقیق متخصصین وپرستاران مجرب باشد. فاکتورهائی که نوزادان پرخطررامشخص می‌کنددرجدول […]
فونت-+=
Instagram
Telegram
WhatsApp
Copy link