اسفند ۲۰، ۱۴۰۲

هیپوتونی شیرخواران:درمان ها

هیپوتونی شیرخواران   روش های درمانی درهیپوتونی درمان شامل کارگروهی به منظورمعالجه علائم ونیزمشکل زمینه ای بیماراست. گروه درمان معمولا شامل گروه های تخصصی زیراست : متخصص […]
اسفند ۲۰، ۱۴۰۲

هیپوتونی شیرخواران:برخوردتشخیصی  

هیپوتونی شیرخواران:برخوردتشخیصی   تعیین محل پاتولوژی(درمغز،نخاع،یا واحد حرکتی  ) بسیارمهم است.گاهی بیش ازیک محل ،دخالت دارد.دربرخی اختلالات لیزوزومی ومیتوکندریال ،مغزوعصب های محیطی گرفتارند.درکمبوداسیدمالتاز ودیستروفی میوتونیک مادرزادی […]
اسفند ۲۰، ۱۴۰۲

هیپوتونی شیرخواران: آزمایشگاه

هیپوتونی شیرخواران: تشخیص های آزمایشگاهی بررسی های آزمایشگاهی شامل بررسی خون ،ارزیابی نروفیزیولوژیک ومطالعه بیوپسی عضله است.بطورمعمول آنزیم عضلانی ، بخصوص کراتین کیناز،همیشه دردیستروفی عضلانی دوشن […]
فونت-+=
Instagram
Telegram
WhatsApp
Copy link