اسفند ۷، ۱۴۰۲

برنامه احیای نوزادان:ویرایش 8 انگلیسی

دوره برنامه احیای نوزادان (NRP®) یک رویکرد مبتنی بر شواهد را برای مراقبت از نوزادان را در بدو تولد ارائه می‌کند و مراقبت تیمی مؤثر را […]
اسفند ۷، ۱۴۰۲

برنامه احیای نوزادان:ویرایش 8 فارسی

دوره برنامه احیای نوزادان (NRP®) یک رویکرد مبتنی بر شواهد را برای مراقبت از نوزادان را در بدو تولد ارائه می‌کند و مراقبت تیمی مؤثر را […]
دی ۱۵، ۱۴۰۲

کتاب های الکترونیک ویژه متخصصین

کتاترونیک(کتاب الکترونیک)، یکی از شیوه های نوین مطالعه به کمک گوشی ها و تبلت هامی باشد. در اینجا چند منبع مهم کتاترونیک ،شامل کتاب احیای نوزادان […]
دی ۱۵، ۱۴۰۲

اطلس پروسجرهای مک دونالد در نوزادان

دستورالعمل های دقیق و گام به گام و تصاویر رنگی فراوان، اطلس رویه های مک دونالد در نوزادان، ویرایش ششم را به منبعی ضروری در بخش […]
فونت-+=
Instagram
Telegram
WhatsApp
Copy link