اسفند ۹، ۱۴۰۲

بیمارستان مرکز طبی کودکان

ساخت این بیمارستان در سال ۱۳۳۷ آغازشد. پیشنهاد دهنده ساخت آن مرحوم دکتر حسن اهری بوده‌اند. او تفکر ساخت این مرکز را ره‌آورد بازدیدی که به […]
اسفند ۹، ۱۴۰۲

دکتر پروانه وثوق

متولداسفندماه ۱۳۱۴، تفرش  ، و دارای مدرک فوق تخصص خون و سرطان‌شناسی کودکان، رییس هیات امنای بیمارستان محک و عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران بود. همچنین […]
فونت-+=
Instagram
Telegram
WhatsApp
Copy link