اسفند ۱۲، ۱۴۰۲

سندروم درس

سندروم درس سندروم درس [  DRESS  (  Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms)]، ناشی ازتماس با داروهابوده وبابثورات جلدی،تب،التهاب اعضاء داخلی ،بزرگی غددلنفاوری وبرخی اختلالات […]
فونت-+=
Instagram
Telegram
WhatsApp
Copy link