بچه دزدی مدیکال

  • پنج شنبه, 09 شهریور 1396 02:12
  • منتشرشده در اخبار کودک
  • خواندن 901 دفعه

درسال های اخیربرتعدادمواردی که کودکی ازخانواده های آمریکایی به اجبارجدامی شودتنهابه این دلیل که والدین باشیوه درمانی پزشکان/بیمارستان مخالف بوده ویا دراقدامات درمانی وبهداشتی کودک خودتاخیروتعلل داشته اندبه شدت روبه افزایش گذاشته است. خانواده هاطبق قانون حقوق خانواده ،حق اعتراض ویادخالت دراین موردرانداشته ونخواهندداشت.

درآمریکا،هرکودکی که به نظرگروه پزشکان معالج ،مراقبت صحیح درخانواده نداشته باشدبه دستوردادگاه ازخانواده گرفته شده وبه مراکزنگهداری شبانه روزی  [ Department of Human Resources (DHR) ]تحویل داده می شوند. این پدیده که توسط برخی ازآمریکایی هااصطلاحا"بچه دزدی پزشکی " خوانده شده ،درسال های اخیربشدت روبه افزایش گذاشته است.حتی درمواردی که واکسیناسیون کودک بطورصحیح انجام نشده ،فرزندازوالدین گرفته شده وبه سایرین سپرده شده است؟اماطبق قانون هیچ پدرومادری حق شکایت وپیگیری ندارد.رسانه های گروهی [رادیو،تلویزیون،شبکه های اجتماعی ]نیزحق دخالت دراین پدیده راندارند. ازاینرو یک موسسه غیرانتفاعی مردم نهاد ،درآمریکا بدنبال آن است که آگاهی مردم دراینمورد راافزایش داده وبه طرق قانونی بتواند حق والدین رادرنگهداری ازفرزندخودبه آنها برگرداند.Justina Pelletier before and after e1494485921711

Justina Pelletier family e1494486165404

Prince Twins Grandparents

Arizona foster care increase

منبع بیشتر

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
  • اندازه قلم

درباره ی مادروکودک

 baby  امروزه دستیابی به اطلاعات علمی ، وبخصوص پزشکی ، دردنیای مجازی به سادگی میسرگشته است. اما متاسفانه وب سایت هایی که بتواننداین وظیفه رابه زبان فارسی انجام دهندناچیزویاحتی بهتراست گفته شودکه هیچ است.موسسه ایران مدلاین به منظوربرطرف کردن این نیازفارسی زبان های دنیا، دوپایگاه علمی " ایران مدلاین" [جهت دسترسی به دنیای علم پزشکی وتندرستی] و " مادروکودک" [ارائه اطلاعات علمی موثق درزمینه بیماری های مادروکودک] رافراهم وراه اندازی نموده است. هرچندکه تارسیدن به نقطه مطلوب ، فاصله زیادی است.