واکسن سیاه سرفه

امروزه سیاه سرفه ازبیماری های بسیارنادراست .

واکسن اوریون

اوریون یا همان بناگوشک، باتجویزبموقع واکسن ،قابل پیشگیری است.

واکسن هپاتیت بی

هپاتیت B ازبیماری های عفونی کبد می باشد که درصورت ابتلاء به آن مشکلات عدیده ای برای فردمبتلا ایجادمی شود.

واکسن هپاتیت بی ، ازبدوتولد برای همه کودکان توصیه شده است.

واکسن ایدز

هنوزبرای بیماری ایدز، هیچپگونه واکسنی ابداع نشده است.تنهاراه آن، اجتناب ازرفتارهای پرخطرمی باشد.

واکسن هاری

هاری ازبیماری های مشترک بین انسان وحیوان است .شایعترین حیوانی که منجربه بروزهاری درانسان می شودسگ می باشد.

واکسن زنده

واکسن زنده به واکسنی گفته می شود که بااستفاده ازمیکروب زنده تولید شده است.

واکسن سل

سل ازبیماری های کشنده درقرن گذشته است که امروزه به لطف واکسیناسیون اجباری تمام کودکان دربدوتولد، دست کم درایران ازبیماری های بشدت نادرمحسوب می شود.

واکسن سرخک

سرخک به همراه سرخچه ازبیماری های کشنده کودکان درگذشته بوده است. ابتلاء مادران بارداربه این بیماری  ها منجربه عوارض متعددی تاحد مرگ جنین می شود.

ایمنی سازی