درمان نوروپروتکشن درانسفالوپاتی هیپوکسیک ایسکمیک

نوشته شده توسط دکترعطایی :فلوشیپ فوق تخصصی نوزادان . ارسال در بیماری ها:جنین ونوزاد

انسفالوپاتی هیپوکسیک ایسکمیک ازعوارض مهم وخطرناک درنوزادانی است که زایمان سخت داشته اند.

شیوه های نوین درمان به منظورکاهش عوارض آن ارائه شده است ؛ازجمله تجویزداروکه مهمترین آن دراینجاقیدشده است.

 HIE الف ) سولفات منیزیم (Magnesium sulphate):

 • دوز : 250 mg/kg که باید طی نیم ساعت پس ازتولد تجویزشود.
 • ادامه درمان با دوز: 125 mg/kg برای 24 و48 ساعت اول زندگی
 • 2cc/kg mg sulfate 50% daily x3 days

ب ) اریتروپویتن(Erythropoietin):

 • 300/500/1000 unit/kg x 3-5 days

ج ) آلوپورینول

د ) هیپوترمی درمانی

شرایط

 1. دمای مرکزی رکتال یا مروی  33-34º C
 2. شروع طی 6ساعت اول آسیب
 3. مدت درمان برای 72ساعت
 4. گرم کردن مجدد پس از72ساعت بایدتدریجی باشد: (5 C /hr≥)

معیارهای تشخیص HIE نوزاد

 1. pH خون بندناف یا اسکالپ جنین :7 یاکمتردرساعت اول
 2. base deficit :دست کم  12 mmol/L درساعت اول

عوارض هیپوترمی:

 1. ترومبوسیتوپنی (معمولا بدون خونریزی)
 2. کاهش ضربان قلب
 3. نکروزساب کوتانه (گاهی همراه با هیپرکلسمی)
 4. سندروم آسیب سرما(cold injury)

کنترل تشنج

 1. فنوباربیتال
 2. جهت کنترل تشنج ناشی از HIE داروی خط اول است.
 3. دوزبارگیری:20mg/kg
 4. دوزهای مازاد:5-10mg/kg تا دوزتوتال 40-50mg/kg
 5. دوزنگهدارنده :5mg/kg
 6. داروی دوم درتشنج مقاوم به فنوباربیتال: هریک ازداروهای زیررامی توان به فنوباربیتال اضافه کرد.
 1. فنی توئین:دوزبارگیری 20mg/kg
 2. لورازپام:1mg/kg
 3. لوتیراستام :دوزبارگیری 60mg/kg
 4. سایرداروها:بعنوان خط دوم یاسوم درمان شامل است بر:
 • Midazolam
 • Topiramate
 • Lidocaine
 • Pyridoxine

 

درباره ی مادروکودک

 baby  امروزه دستیابی به اطلاعات علمی ، وبخصوص پزشکی ، دردنیای مجازی به سادگی میسرگشته است. اما متاسفانه وب سایت هایی که بتواننداین وظیفه رابه زبان فارسی انجام دهندناچیزویاحتی بهتراست گفته شودکه هیچ است.موسسه ایران مدلاین به منظوربرطرف کردن این نیازفارسی زبان های دنیا، دوپایگاه علمی " ایران مدلاین" [جهت دسترسی به دنیای علم پزشکی وتندرستی] و " مادروکودک" [ارائه اطلاعات علمی موثق درزمینه بیماری های مادروکودک] رافراهم وراه اندازی نموده است. هرچندکه تارسیدن به نقطه مطلوب ، فاصله زیادی است.